دانلود نرم افزار باسکول توزین نگار

برای دانلود نرم افزار باسکول توزین نگار کلیه نرم افزار های زیر را دانلود نموده و به همان ترتیب بر روی کامپیوتر نصب کنید.

 

 

 

 

 

Win8,Win8.1,Win10  WinXP,Win7  
   دانلود Windows Installer
 DotNet3.5  دانلود DotNet 3.5
 

 SqlExpress 2005

SqlExpress 2008

SQL Express
  ارتباط با ما TowzinNegar